Phòng Cam Ranh

Vị trí: Tầng 4 Diện tích: 450 m2 Sức chứa: 400 khách
TOP